“ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡ” ತಂಡದಿಂದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಚುಪುಡಿ ನೃತ್ಯಗಾತಿ ‘ರೇಖಾ ಸತೀಶ್’ ರವರ ಶಿಷ್ಯೆ ‘ಬೊಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಶ್ರೀ’ ರವರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ..!!!!

Share
ಕುಚುಪುಡಿ ನೃತ್ಯಗಾತಿ ‘ಬೊಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಶ್ರೀ’
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಚುಪುಡಿ ನೃತ್ಯಗಾತಿ ‘ರೇಖಾ ಸತೀಶ್’

Leave a Comment